Archive for the ‘Lingua Galega’ Category

Presentación Contidos Lingua Galega e Literatura

Contidos 3ª Avaliación

Bloque I (Comprensión textual) Resumo, tema, título, esquema de ideas e estrutura do texto. Sinónimos, antónimos; significado de palabras; campos semánticos ou explicación de fragmento do texto. Comentario crítico. Bloque II (morfosintaxe) Acentuaciación Substantivo e adxectivo (segmentación e graos do adxectivo) Pronome (colocación dos pronomes átonos) Artigo, demostrativo (valores especiais), posesivo (valores especiais), numerais, indefinidos, […]

MODELOS DE EXAME

OPCIÓN 1 Non é segredo ningún que eu son un ciberactivista monotemático entregado á causa das redes sociais, da internet, do virtual, entendido sempre como unha posibilidade de comunicación practicamente inesgotable. Como digo sempre, grazas a que existe Internet, o galego, silenciado sen disimulos polos medios de comunicación tradicionais, é quen de ter máis presenza, […]

Os constituíntes da palabra

Na seguinte imaxe podes ver como se analizan os diferentes constituíntes que teñen as palabras. Debes seguir a orde na que están os elementos e engadilos todos na túa análise.   [slideshare id=14601422&doc=constituintespalabra-121005062245-phpapp01]

A LITERATURA GALEGA NA IDADE MEDIA

OBXECTIVOS E PROCESOS DE AVALIACIÓN

A planificación lingüística

Situación das linguas en Europa

Situación das linguas en España

Contido materia Lingua Galega 1ª Avaliación

1.- Texto: (5 puntos/ 2 preguntas -1 punto- + comentario crítico -3 puntos) Resumo. Tema. Explicación fragmento. Elementos de cohesión. Características de textos: narrativos, descritivos, dialogados e argumentativos. Comentario crítico. 2.- Morfoloxía e semántica: (2 puntos/ 2 preguntas -1 punto-) Relacións de significado. Constituíntes da palabra (prefixos e sufixos): segmentación. Voces patrimoniais, cultas e semicultas. […]