Contidos 3ª Avaliación

Bloque I (Comprensión textual)

 1. Resumo, tema, título, esquema de ideas e estrutura do texto.
 2. Sinónimos, antónimos; significado de palabras; campos semánticos ou explicación de fragmento do texto.
 3. Comentario crítico.

Bloque II (morfosintaxe)

 1. Acentuaciación
 2. Substantivo e adxectivo (segmentación e graos do adxectivo)
 3. Pronome (colocación dos pronomes átonos)
 4. Artigo, demostrativo (valores especiais), posesivo (valores especiais), numerais, indefinidos, relativos, exclamativos e interrogativos.
 5. Verbo (valores temporais, conxugación verbal e segmentación)
 6. Infinitivo conxugado
 7. Perífrases verbais
 8. Adverbios, preposicións e conxuncións (localización e clasificación)
 9. As interxeccións
 10. Voces cultas, semicultas e patrimoniais
 11. Desviacións da norma: arcaísmos, lusismos, castelanismos, estranxeirismos.
 12. Préstamos e frases feitas.

Bloque III

 1. A situación da lingua galega no século XIX
 2. A situación da lingua galega de 1900-1936
 3. A situación da lingua galega de 1936 á actualidade
 4. A situación lingüística no mundo.
 5. A situación lingüística en España.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.