Contido materia Lingua Galega 1ª Avaliación

1.- Texto: (5 puntos/ 2 preguntas -1 punto- + comentario crítico -3 puntos)

 • Resumo.
 • Tema.
 • Explicación fragmento.
 • Elementos de cohesión.
 • Características de textos: narrativos, descritivos, dialogados e argumentativos.
 • Comentario crítico.

2.- Morfoloxía e semántica: (2 puntos/ 2 preguntas -1 punto-)

 • Relacións de significado.
 • Constituíntes da palabra (prefixos e sufixos): segmentación.
 • Voces patrimoniais, cultas e semicultas. As familias léxicas e campos semánticos.
 • Acentuación.
 • O substantivo: clasificación semántica, xénero e número.
 • O adxectivo: graos.
 • O pronome: análise e colocación.
 • Os determinantes: clasificación e valores especiais de posesivos e demostrativos.

3.- Sociolingüística: (1 punto / 1 pregunta)

 • As orixes do galego.
 • A lingua galega na Idade Media (O esplendor medieval)
 • A lingua galega nos Séculos Escuros.

4.- Literatura: (2 puntos / 1 pregunta)

 • O contexto histórico-literario medieval.
 • A lírica amorosa: cantigas de amigo e de amor.
 • A lírica non amorosa: cantigas de escarnio e maldicir,  de Santa María e xéneros menores.
 • A prosa medieval.

Criterios de corrección:

1.- Comentario critico: Os 3 puntos se dividen do seguinte xeito

a) 1 punto de expresión e ortografía.
b) 1 punto de argumentación.
c) 1 punto de estruturación de ideas.

2.- No resto do exame cada falta desconta un 0.1 ata un máximo de 1 punto.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.